x
YÖNETİCİLER İÇİN SAYISAL KARAR VERME

İstatistik ve Karar Alma tekniklerini içeren bu eğitimde; Veri Toplama ve Hazırlama, Tanımsal İstatistikler, Örnekleme ve Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Zaman Serileri ve İşletmelerde Tahmin, Paranın Zaman Değeri, Doğrusal Programlama ve Basabaş Analizi Geliştirilmiş İşletme Problemleri üzerinden verilmektedir. Kurs içeriğinde katılımcıların taleplerine göre belirli konularda ağırlık sağlanabilir.

YATIRIM KARARLARI İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK MODELLER

Bu eğitim Menkul Kıymet yatırımlarının sayısal kararlarla yönetilmesine pratik yaklaşımlar içermektedir. Paranın zaman değeri, bir yatırımın sistematik ve sistematik olmayan risklerinin belirlenmesi ve optimal portföy seçim stratejileri gibi karar alma süreçlerinde kullanılan uygulamalı modeller bilgisayar ortamında ele alınmaktadır. Ayrıca günümüzde oldukça önem kazanan piyasa riski ölçülerinden Riske Maruz Değer (VaR, CVaR, Drawdown) ve sabit ve zamanla değişen varyans modelleri de örneklerle verilmektedir.

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

Veri Zarflama Analizi aynı tür girdileri kullanarak benzer çıktılar üreten aktivitelerin birbirlerine göre etkinliğini ölçmeyi sağlar. Bu aktivitelere örnek olarak iş hayatında yer alan ürün ve/veya hizmet üreten birimler verilebilir. Bu eğitimin amacı katılımcılara iş hayatında seçtikleri ya da yönettikleri aktivitelerin Veri Zarflama Analizi ile etkinliklerini nasıl ölçebileceklerini tanıtmaktır. Eğitim kapsamında gerçek hayata ait güncel örnekler ele alınarak farklı VZA modelleri incelenecektir. Excel-Solver ile örnek performans analizleri uygulamalı anlatılacaktır.

SPSS İLE İSTATİSTİK UYGULAMALAR

SPSS yazılımı, iş dünyasında gerçekleştirilen istatistik analizlerde en sık kullanılan yazılımlardan biridir. SPSS’in etkin kullanımı; araştırmanın amacına ve veri tipine uygun yöntemin doğru belirlenmesi ile mümkündür. Bu eğitim; veri profilinin belirlenmesi (müşterinin, şubelerin tanımlanması gibi), veri ile tahmin yapılması (pazarlama araştırmaları ile müşteri profilinin, tercihlerinin tahmin edilmesi gibi) işletmelere ilişkin bazı sayısal hedeflerin sağlanıp sağlanamadığının test edilmesi, olaylar arasındaki ilişkilerin ölçülmesi ve modellenmesi, geleceğe ilişkin tahminlerin gerçekleştirilmesi konularının SPSS ile uygulanmasını temel almaktadır. Tüm bu yöntemler ve SPSS uygulamaları, iş süreçlerindeki belirsizlikleri azaltmakta, karar aşamasında yöneticiye yardımcı olmaktadır.

GENELLEŞTİRİLMİŞ LİNEER MODELLER İLE VERİ ANALİZİ

Genelleştirilmiş Lineer Modeller (GLM), bağımlı değişkenin normal dağılmadığı durumlar için analize izin veren, değişkenler arasındaki ilişkinin modellenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Sigortacılık verilerinin normal dağılmaması nedeniyle özellikle aktüeryal alanda sağkalım modelleri (survival modelling), sağlık sigortalarında çoklu modeller (multiple state models), yaşam dışı sigortalarda hasar tutarı için kayıp dağılımları (loss distributions), risk sınıflandırma, yaşam dışı sigortalarda prim fiyatlama ve hasar reservi (claim reserving) şeklinde kullanım alanı

bulmuştur. Bu seminerde GLM’in sigortacılık, işletme gibi farklı uygulama alanları üzerinde kullanımı R Dili üzerinde örneklerle açıklanacaktır.