x

TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ

Temel Muhasebe Eğitiminin amacı işletmelerdeki muhasebe döngüsüne ilişkin temel kavramları aktararak katılımcılara finansal tabloları hazırlama ve anlama becerisini kazandırmak, faaliyetlerin planlaması, kontrol sistemlerinin tasarımı ile organizasyonu ve alt ünitelerinin performansının değerlenmesi ile ilgili muhasebe bilgilerinin hazırlanması ve kullanılması hakkında bilgi sağmaktır.

STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Stratejik Maliyet Yönetimi Eğitiminin amacı öncelikli olarak işletmelerde üretim maliyetlerinin oluşumu ve tespiti konusunda bilgi vermek, maliyet muhasebesinin temel kavramlarını, üretim girdilerini, maliyet sistemleri ve birim maliyet belirleme yöntem ve tekniklerini teorik ve uygulamalı olarak katılımcılara aktarmaktır. Bu bilgilerin yanı sıra İşletmelerde faaliyet düzeylerine uygun maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması, karar alıcı pozisyonundaki kişilerin maliyet odaklı karar alma becerilerinin güçlendirilmesidir.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Dönem  Sonu İşlemleri Eğitiminin amacı, katılımcılara muhasebe dönemi sonunda her işletmenin yapması gerekli olan dönem sonu işlemlerinin uygulamalı bir şekilde örneklerle aktarılması ve bu konuda bilgilerinin pekiştirilmesidir.

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ

Ülkemizde özellikle bankalarda, halka açık işletmelerde ve uluslararası şirketlerin Türkiye’deki ortaklıklarında, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”, son yıllarda geçerli muhasebe ve finansal raporlama kuralları olarak uygulanmaktadır. Bu konuda yakın geçmişte yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı muhasebe kuralları, Bankalar ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının ilgili hükümlerine tabi işletmeler için “Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK)” tarafından Türkçe tam çevirisi yayımlanan Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu finansal tablolar hazırlanmasını öngörmektedirler.

“Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” eğitiminin amacı katılımcılara söz konusu standartların ayrıntılı olarak açıklanmasıdır.

İŞLETMELERDE BÜTÇELEME VE BÜTÇELEME TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

İşletmelerde Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri Eğitiminin amacı, öncelikle katılımcılara temel ve güncel bütçeleme kavram ve tekniklerinin aktarılması takiben işletmelerin faaliyetlerine uygun bütçe sistemlerinin kurulumu ve denetlenmesi, bölüm ve yönetici performanslarının bütçelerle koordine bir şekilde izlenerek değerlendirilmesinin aktarılmasıdır.